Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.
Het betreft veelal budgetten die in de primitieve begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.
Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld  / taakveld terecht.
Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

 
1. Onderzoek kostendekkendheid
Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 is besloten om voor het jaar 2021 een bedrag van € 200.000 op te nemen als extra baten naar aanleiding van het onderzoek kostendekkendheid.
Dit bedrag is als stelpost opgenomen in beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten en wordt in deze bestuursrapportage functioneel geraamd. Dat wil zeggen dat het nu wordt opgenomen in de juiste programma's en beleidsvelden.
Een overzicht treft u hieronder aan. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal.
Incidenteel

Tabel : bedragen in euro's, waarbij (-) is nadeel

2. Minimabeleid eigen bijdrage Wmo                   
Het CAK past onze minimaregeling toe op de eigen bijdrage Wmo. In het verleden werd dit door de gemeente uitgevoerd. Het budget dat hiervoor geraamd staat (€ 21.000) op beleidsveld 6.1 Inkomen wordt daarom overgeheveld naar beleidsveld 7.6 Wmo.
Structureel

3. GGD Jeugdgezondheidszorg
Middelen GGD jeugdgezondheidszorg (€ 32.000) staan geraamd op beleidsveld 7.4 Preventie. Via deze technische begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar het juiste beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid.
Structureel

4. Zorgfinanciering PGB - ZIN
In de afgelopen jaren is een grote verschuiving van zorgfinanciering jeugdzorg zichtbaar van PGB naar ZIN. Om deze reden passen wij de begroting evenredig aan (bijraming begroting ZIN en aframing begroting PGB's € 150.000 in beleidsveld 7.1 Jeugdzorg).
Deze technische, budgetneutrale begrotingswijziging houdt dus verband met gewijzigde manier waarop zorg gefinancierd wordt en niet met afname of toename van zorgvraag.
Structureel

5. Toe te rekenen rente aan grondexploitatie en treasury
De lagere toegerekende rente aan de grondexploitatie (zie ook de bijstelling bij de treasury in programma 1, beleidsveld 1.1 Treasury) wordt met name veroorzaakt door een lagere boekwaarde van de grondexploitaties die als grondslag dient voor de doorbelasting. De lagere rente wordt binnen de grondexploitatie verrekend met de boekwaarden en is daardoor voor de grondexploitatie budgetneutraal. Het gaat om een bedrag van € 14.000 (€ 8.000 in programma , grondexploitatie bedrijven en € 6.000 in programma 9, grondexploitatie woningbouw).
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35