8 Duurzaamheid en milieu

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Aanbrengen warmtepomp en extra zonnepanelen Begraafplaats Nieuwleusen, nadeel € 11.000
In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2025 vastgesteld. Eén van de uit te voeren maatregelen betreft het aanbrengen van een luchtwarmtepomp in en extra zonnepanelen op het dienstgebouw van Begraafplaats Nieuwleusen in 2021. De kosten hiervan worden eenmalig ten laste gebracht van de exploitatiebegroting.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Subsidie Energie Neutraal Verbouwen, nadeel € 75.000
De gemeente Dalfsen is penvoerder voor een regionale project om woningen energie neutraal te maken. De kosten worden geheel gedekt door subsidies van het Rijk en Provincie. Omdat de beschikbare middelen nog niet volledig zijn ingezet, is de looptijd van het project verlengd tot eind 2022. Deze verlenging was nog niet opgenomen in de begroting omdat de subsidieverstrekkers nog geen toestemming hadden gegeven voor de verlenging.
In 2018 is via het Gemeentefonds als onderdeel van de algemene uitkering € 150.000 van de rijksoverheid ontvangen voor de doelstelling “energieneutraal verbouwen”. Dit geld is in 2018 niet besteed en is daardoor als onderdeel van het jaarrekeningsaldo 2018 in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar terecht gekomen. We willen in 2021 en 2022 alsnog aan de slag met energieneutraal verbouwen en stellen daarom voor in beide jaren een budget hiervoor in de begroting op te nemen van € 75.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), budgetneutraal
De landelijke RREW-subsidie van € 300.000 is begin 2021 ontvangen voor energiebesparing bij woningen. De actie wordt samen met de Dorpen van Morgen uitgevoerd. De actie loopt tot eind juli 2022. De RREW-subsidie volgt de huidige RRE-subsidie op. Eerst wordt het budget van de RRE-subsidie opgemaakt en daarna volgt de RREW. Eventueel restbudget wordt teruggestort naar het Raad Voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor 2021 wordt daarom rekening gehouden met een uitgave van € 35.000. Het overige deel van de subsidie wordt in 2022 uitgegeven.
Overige bijstelling
Incidenteel

Warmte, budgetneutraal
Voor de uitvoering van de transitievisie warmte is er subsidie (Extern Advies Warmte) toegekend aan de gemeente Dalfsen. Dit hoogte van deze incidentele uitkering is € 20.660 welke in 2021 gebruikt wordt voor de interpretatie en verrijking van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije wijken en het opstellen van de transitievisie warmte.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 8.4 Milieu

Omgevingsdienst IJsselland, nadeel € 96.000
Bij de Omgevingsdienst (OD) spelen meerdere zaken waarvoor incidentele financiële bijstellingen in 2021 nodig zijn. Dit betreft het volgende:

  • Jaarprogramma 2021: De OD heeft een onderbouwd voorstel gedaan voor de uitvoering in 2021. Daarbij bleek net als andere jaren dat de ureninbreng vanuit Dalfsen vrij krap is. Daarnaast is er sprake van achterstanden vanuit het verleden waarvoor een inhaalslag nodig is. Een onderzoek naar een structurele oplossing voor de ureninbreng loopt en wordt in de loop van 2021 duidelijk. Om in 2021 geen verdere achterstanden op te lopen is wel een incidentele extra bijdrage nodig van € 81.000.
  • Externe veiligheid: Wij hebben formeel de VTH-taken voor externe veiligheid sinds het operationeel worden van de OD per 2018 ingebracht bij de OD. Daarmee zijn ook de bijbehorende financiële middelen overgegaan. Deels wordt dit bekostigd d.m.v. een rijkssubsidie via de provincie. Het Rijk heeft nu besloten deze subsidie te decentraliseren via het gemeentefonds. Dat doet echter niets af aan het feit dat de OD-deelnemers hebben besloten de taakuitvoering centraal te beleggen bij de OD. Het ligt dan ook voor de hand dat de daarvoor bedoelde gelden eveneens worden doorgesluisd aan de OD. Voor Dalfsen betekent dit € 5.000.
  • Digitale ontsluiting geluidgegevens: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor onder andere ruimtelijke projecten. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Er komt een landelijk digitaal systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. Hiervoor moeten wij via de Omgevingsdienst data aanleveren. Deels zijn deze verouderd (o.a. verkeersmodellen) en daarvoor is een actualisatie nodig à € 10.000.
  • Subsidie energie en duurzaamheid: De OD voert taken uit op het gebied van energie en duurzaamheid. Het gaat hier bijv. om het actualiseren van vergunningen en het houden van toezicht op energiemaatregelen. Wij hebben hiervoor in 2020 en 2021 een extra bijdrage ter beschikking gesteld aan de OD. Tegelijk heeft de provincie Overijssel aan ons ook een subsidie beschikbaar gesteld vanuit cofinanciering. Deze was niet geraamd in 2021 en bedraagt € 9.000. Deze subsidie wordt doorbetaald aan de OD. Per saldo is dit budgetneutraal.

Resumerend:
- Extra inbreng uitvoering programma 2021: € 81.000
- Externe Veiligheid: € 5.000
- Digitale ontsluiting geluidgegevens: € 10.000
- Subsidie energie en duurzaamheid: budgetneutraal (zowel lasten als baten € 9.000)
Totaal: € 96.000

Overige bijstelling
Incidenteel

Doorontwikkeltraject Omgevingsdienst IJsselland
Daarnaast is het van belang te melden dat de OD bezig is met een omvangrijk doorontwikkeltraject. Het gaat om het meer houdbaar maken van de structurele begroting en het onderzoeken van een andere financieringssystematiek. Ook wordt hard gewerkt aan de inrichting van een bedrijfsbureau. De extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen nog niet worden overzien. Die uitkomst zal zijn weerslag krijgen in o.a. de actualisatie van de begroting 2021 waarvoor de OD u in de loop van 2021 een begrotingswijziging zal aanbieden.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35