7 Sociaal domein

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Tijdelijke personele inzet Grip op sociaal domein, nadeel € 179.000
In het programma Grip op sociaal domein werken we onder andere aan het verbeteren van de toegang tot het sociaal domein om preventie werken te verbeteren. Tevens stellen we nieuw preventiebeleid op. De plannen voor het verbeteren van de toegang sociaal domein worden aan u gepresenteerd in mei 2021. Er is extra personele inzet nodig om deze plannen uit te voeren. Er is onder andere inzet nodig voor het ontsluiten van data, het opstellen van het verbeterplan en het vormgeven aan het verbeterproces samen met interne en externe stakeholders. Met dit bedrag plus de € 12.000 geraamd in programma 6 is deze inzet gedekt.  
Overige bijstelling
Incidenteel

Indexatie tarieven Zorg in Natura (ZIN) 2021, nadeel € 185.000
De tarieven voor (regionaal gecontracteerde) jeugdzorg zijn per 1 januari 2020 voor het laatst geïndexeerd. Om redelijke tarieven te blijven bieden is regionaal besloten om de jeugdzorgkosten per 1 januari 2021 te indexeren met 2,86%. Dit is niet meegenomen bij de PPN 2021-2024 omdat dit eind 2020 bekend was. Bij het huidige gebruik van geïndiceerde jeugdzorg is het te verwachten effect voor 2021 € 185.000 (nadeel).
Overige bijstelling
Structureel

Indexatie kosten Gecertificeerde Instellingen (GI's), nadeel € 27.000
Regionaal is besloten om de bijdrage voor GI's voor 2021 te indexeren. Dit is niet meegenomen bij de PPN 2021-2024 omdat dit eind 2020 bekend was. Het te verwachten effect voor 2021 is € 27.000 (nadeel).
Overige bijstelling
Structureel

Beleidsveld 7.3 Participatie

Stichting Dalfsen Werkt (SDW) detacheringen, budgetneutraal
De afgelopen jaren zijn er minder uitkeringsgerechtigden via Stichting Dalfsen Werkt gedetacheerd bij andere werkgevers, dan op voorhand verwacht. Daardoor is sprake van lagere salarislasten en detacheringsbaten ten opzichte van de begroting. Daarom wordt voorgesteld deze budgetten structureel met € 100.000 af te ramen. Deze aframing wordt ook meegenomen in de PPN 2022-2025.
Overige bijstelling
Structureel

Beleidsveld 7.6 WMO

Indexatie subsidies maatschappelijke opvang , nadeel € 32.000
Elke lokale gemeente moet bijdragen aan de centrumgemeentelijke begroting voor indexering op basis van een afgesproken verdeelsleutel. In 2020 heeft geen indexatie plaatsgevonden. Voor Dalfsen komt dit uit op een bijdrage in 2021 van € 32.000.
Overige bijstelling
Structureel € 19.000 / € 13.000 Incidenteel

Indexatie tarieven Wmo Hulp bij het Huishouden en Begeleiding , nadeel € 37.000
De daadwerkelijke indexatie per 1 januari 2021 voor de tarieven Hulp bij het Huishouden en Wmo-begeleiding ligt hoger (2,86%) dan ingeschat bij de PPN 2021-2024 (2%).
Overige bijstelling
Structureel

Experiment beschermd thuis (Wmo), budgetneutraal
In 2021 gaan we starten met experimenten beschermd thuis, vooruitlopend op de doorontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Dit wordt gefinancierd vanuit vrijval centrumgemeentelijke middelen (totaal €180.000).
Overige bijstelling
Incidenteel

Pgb Wmo - inzet taakstelling, budgetneutraal
Via de PPN 2021-2024 is een taakstelling van € 100.000 in 2021 geraamd (oplopend naar € 400.000 in 2024). De aantallen cliënten en uitgaven op pgb zijn al meerdere jaren stabiel. Ook in 2020 is minder uitgegeven dan begroot. Om deze reden kan € 25.000 van de taakstelling  worden gerealiseerd middels structurele verlaging van het budget pgb's Wmo. Dit wordt tevens meegenomen in de PPN 2022-2025.
Overige bijstelling
Structureel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35