6 Inkomensondersteuning

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Tijdelijke personele inzet Grip op Sociaal domein, nadeel € 12.000
Zie voor nadere toelichting programma 7 sociaal domein. Een deel van de personele lasten wordt onder dit beleidsveld geboekt.
Overige bijstelling
Incidenteel

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), budgetneutraal
De Tozo is één van de maatregelen van het kabinet om zelfstandig ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Voor 2021 geldt Tozo 3 en per 1 april 2021 Tozo 4. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor deze regeling. Dit geldt voor zowel de feitelijke toekenningsbedragen voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal als de personele uitvoeringskosten. Voor deze laatste geldt een vast bedrag per aanvraag. De inschatting die op dit moment gemaakt kan worden is dat ook de personele uitvoeringskosten ook voor Dalfsen budgetneutraal zijn. Het totaal bevoorschotte bedrag voor Dalfsen minus gerealiseerde kosten in 2020 is € 4.118.654.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk), nadeel € 40.000
Vanaf 1 januari 2021 is de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten van kracht. De regeling is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de Corona-crisis te maken hebben gehad met een substantiële inkomensdaling en daardoor moeite hebben met het betalen van de vaste lasten. De gemeente kan voor hen een financiële tegemoetkoming verstrekken. De looptijd van de regeling is van 1 januari 2021-tot 1 juli 2021. Het aantal aanvragen en toekenningen is tot nu toe erg beperkt. Wij verwachten € 40.000 aan kosten te maken. Via het Gemeentefonds worden we gecompenseerd voor deze regeling. De verwachting is dat we deze regeling budgetneutraal kunnen uitvoeren. Het is nog niet bekend of de regeling na 1-7-2021 zal worden voortgezet.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders, nadeel € 45.000
Sinds 2018 ontvangen wij de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding niet langer rechtstreeks via het COA maar via de meicirculaire. De middelen gebruiken wij voor de subsidie van Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding. De vergoeding is variabel en wordt gebaseerd op het aantal volwassen statushouders dat het voorgaande jaar is gehuisvest. Omdat er bij het opstellen van de begroting 2021 nog geen zicht was op het aantal statushouders dat in 2020 gehuisvest zou worden en ook de hoge taakstelling van 2021 nog niet bekend was, hadden we dit toen niet meegenomen bij de begroting.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35