5 Onderwijs en vrije tijd

Incidentele financiële afwijkingen

Diverse beleidsvelden in programma 5

Beleidsveld 5.1 Cultuur / Beleidsveld 5.2 Kulturhusen / Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme /
Beleidsveld 5.5 Sport

Corona noodfonds, budgetneutraal tlv reserve
In maart 2021 bent u geïnformeerd over de aanvragen in het kader van het Corona noodfonds.
De toekenning bedraagt € 327.094 o.b.v. 27 aanvragen (24 toekenningen, 3 afwijzingen). Er is nog 1 aanvraag in behandeling. Dit bedrag kan gedekt worden ten laste van de reserve Corona noodfonds.
Er resteert dan nog een bedrag van afgerond € 673.000 in de reserve.
De budgetten moeten volgens de boekhoudvoorschriften (BBV) worden verantwoord op de juiste taakvelden. Dit betekent een bijstelling van € 10.829 in beleidsveld 5.1 Cultuur, € 154.731 in beleidsveld 5.2 Kulturhuzen, € 39.917 in beleidsveld 5.4 Recreatie en Toerisme en € 121.617 in beleidsveld 5.5 Sport.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Leerlingenvervoer, voordeel € 45.000
Op dit moment maken zo'n 15 leerlingen minder dan verwacht gebruik van het aangepast vervoer. Dit levert een voordeel op.  
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

Regiodeal, voordeel € 80.000
In 2020 is vooruitlopend op de Regiodeal in de perspectiefnota en de begroting een bedrag van € 160.000 aan lasten en € 80.000 aan baten opgenomen. Op basis van de definitief tot stand gekomen Regiodeal zijn de lasten en baten gekoppeld aan het project Centrumplan Dalfsen. De eigen inbreng van Dalfsen van per saldo € 80.000 op dit beleidsveld kan daardoor vervallen.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 5.5 Sport

Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord, budgettair neutraal
Vanuit het Rijk ontvangen wij voor het jaar 2021 een bedrag van € 40.000 als uitvoeringsbudget voor het lokaal akkoord 'Een Kerngezond Dalfsen'. In dit bedrag zit een eenmalige impuls van € 20.000 voor de opstart van bewegen en sporten na coronatijd. Het totaalbedrag is beschikbaar voor alle initiatieven. De begeleidingsgroep beslist welke ingediende initiatieven budget ontvangen. Eventueel niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.
Overige bijstelling
Incidenteel


Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35