3 Beheer openbare ruimte

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer

Planvorming N340, 2021 nadeel € 42.000
Voor de ontwikkelingen bij de Vechtdalverbinding (N340-N377) zijn voor 2021 t/m 2023 middelen beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe expertise en voor het verleggen van gemeentelijke rioleringen. Voor deze jaren is € 30.000 per jaar beschikbaar.
Begin dit jaar is de gemeentelijke riolering verlegd. Daarnaast ligt dit jaar een piek in de werkzaamheden, waardoor relatief gezien veel externe expertise is benodigd. Hierdoor is voor 2021 een overschrijding van het beschikbare budget voorzien.
De werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding lopen voorspoedig, waardoor de inschatting bestaat dat in 2022 en 2023 het krediet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.  De verwachting is dat het totale geraamde krediet over de jaren heen voldoende is.

Hieronder de huidige verdeling, met daarachter de nieuwe inschatting.

Jaar

Huidig

Nieuw

2021

 €    43.000

*

 €    85.000

2022

 €    30.000

 €    18.000

2023

 €    30.000

 €            -

Totaal

 €  103.000

 €  103.000

* inclusief budgetoverheveling 2020 van € 13.000.

Overige bijstelling
Incidenteel

Gladheidsbestrijding, nadeel € 45.000
Door de strenge winter in het 1e kwartaal van 2021 hebben we meer zout ingekocht dan begroot. Ook is in deze periode de inzet van loonwerkers noodzakelijk geweest om de wegen vrij te maken van sneeuw.
De begroting laat nu een overschrijding zien van € 40.000. We gaan er van uit dat in de rest van het jaar nog ongeveer € 5.000 nodig is voor zoutinkoop e.d.
Overige bijstelling
Incidenteel

Vorstschade, nadeel € 15.000
Als gevolg van de strenge winter in het 1e kwartaal van 2021 is er meer schade aan de wegen ontstaan dan na een normale winter.
Door de buitendienst is een inventarisatie gemaakt van de ontstane schade.
Om deze extra schade goed op te kunnen lossen is ingeschat dat hier een extra bedrag van € 15.000 voor nodig is. Dit bedrag bestaat uit extra aanschaf koud asfalt om de grootste gaten te behandelen en inzet van derden om naast het regulier onderhoud deze extra schades mee te nemen in het onderhoud.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35