1 Bestuur, ondersteuning, algemene dekkingsmiddelen

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Inzet stelpost sociaal domein, voordeel € 147.000
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost loonprijscompensatie sociaal domein (op basis van de meicirculaire 2018). Voor de jaarschijf 2021 gaat het om een resterend bedrag van € 147.000. Gezien de omvang van de kosten indexaties binnen programma 7 kan deze stelpost vrijvallen.
Overige bijstelling
Incidenteel

Treasury activiteiten, nadeel € 97.000
De toegerekende rente aan de Grex levert voor 2021 een nadeel op van € 14.000.
Het te ontvangen dividend laat een nadeel zien van € 83.000 als gevolg van een lagere dividend verwachting van de BNG, Enexis en Wadinko.
Overige bijstelling
Incidenteel en Structureel

Vennootschapsbelasting, budgetneutraal
Door de belastingdienst is ambtshalve een voorlopige aanslag 2021 opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 89.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering

Algemene Uitkering Gemeentefonds, voordeel € 250.000
In augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanvullend compensatiepakket voor medeoverheden. Vervolgens zijn aanvullende afspraken gemaakt voor 2020 en 2021. Over dit aanvullend pakket compensatie zijn de gemeenten in de decembercirculaire 2020 geïnformeerd. Vooral deze aanvullende coronacompensaties leiden tot een eenmalige positieve bijstelling van de raming van de algemene uitkering van € 250.000.
Na het verschijnen van de decembercirculaire nam het kabinet aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021. Daarnaast was bij de decembercirculaire 2020 nog niet de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen bekend over de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd. Deze effecten worden in de begroting 2021 verwerkt op basis van de meicirculaire.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

Precariobelasting, nadeel € 12.000
De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie hebben met name de horecaondernemers hard getroffen. In 2020 is ter ondersteuning en tegemoetkoming van de horecaondernemers besloten de tarieven in de verordening precariobelasting voor de terrassen op € 0 te zetten. De financiële situatie van horeca ondernemers is intussen alleen maar slechter geworden. Op grond van de ministeriële regeling ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ zijn horeca ondernemingen vooralsnog nog steeds gesloten. Het is niet bekend wanneer versoepeling mogelijk is. Om die reden heeft ons college op 16 maart het voornemen vastgesteld ook in 2021 het tarief precariobelasting voor terrassen op € 0 te zetten. Uw raad is daarover door middel van een raadsmemo geïnformeerd. Dit voornemen betekent een verwachte verlaging van de opbrengst precariobelasting van € 12.000 eenmalig. In de loop van 2021 leggen wij aan uw raad een wijzigingsvoorstel voor om de betreffende belastingverordening in deze zin aan te passen.  
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Toevoeging voorziening wethouderspensioenen
De gemeente heeft een voorziening ten behoeve van de wethouderspensioenen. Om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en de pensioenen voor de wethouders te kunnen garanderen houden wij deze voorziening op peil. Jaarlijks moet deze voorziening worden geactualiseerd. Omdat het complexe berekeningen betreft, worden de berekeningen ten behoeve van de actualisatie van de wethouderspensioenen jaarlijks door een extern bedrijf, gespecialiseerd in pensioenberekeningen, uitgevoerd. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren was bijstorting onvermijdelijk. Twee keer per jaar wordt er een berekening gemaakt voor het op peil houden van de voorziening. De eerste berekening verwachten wij in juli 2021. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan beoordeeld worden of er bijgestort moet worden.
Overige bijstelling
Incidenteel mogelijk Structureel

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Kosten implementatie iBurgerzaken, nadeel € 25.000
De digitale ontwikkelingen zijn versneld door de corona maatregelen. Inwoners krijgen een dienstverlening die past bij de huidige tijd en wij bereiden ons voor op de dienstverlening van de toekomst. Het softwarepakket iBurgerzaken dat in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld is en verder ontwikkelt gaat worden helpt ons hier bij. Inwoners kunnen steeds meer gemeentelijke producten online, plaatsonafhankelijk en 24/7 regelen. Voor 2021 vragen wij om een verhoging van het huidige budget met € 25.000, dit is een inhaalslag op de ontwikkelingen van afgelopen jaren. De software is in de loop van de tijd meer functionaliteiten gaan bieden en daarmee gaan de kosten van de software omhoog. De hogere kosten zijn structureel en nemen toe naar mate steeds meer gemeentelijke producten digitaal aan te vragen zijn. De structurele verhoging wordt meegenomen in de PPN.
Overige bijstelling
Structureel

Kosten implementatie systeem Meldingen Openbare Ruimte, nadeel € 10.000
Jaarlijks komen er zo’n 2.000 meldingen over de openbare ruimte binnen bij de gemeente. Zoals meldingen van zwerfvuil, kapotte straatlantaarns en losliggende tegels. Om de dienstverlening naar de melders te verbeteren en om efficiënter te werken wordt in 2021 een meldingensysteem geïmplementeerd. Hiermee kan de inwoner online of via een app op een laagdrempelige manier 24/7 een melding kan doorgeven. Inwoners kunnen dan bijvoorbeeld een foto van hun melding toevoegen, op een kaart zien of de melding al eerder is gedaan, de status van hun melding volgen en een terugkoppeling krijgen van hun melding. De implementatiekosten ter hoogte van € 10.000 voor 2021 zijn eenmalig, de structurele licentiekosten van het systeem bedragen € 5.000 per jaar. De structurele kosten worden meegenomen in de PPN.
Overige bijstelling
Structureel

Beleidsveld 1.6 Overhead

Budget overige communicatie, nadeel € 60.000
Voor 2021 zijn in de begroting geen kosten opgenomen die de corona-communicatie dekken. Aangezien de pandemie ook komende tijd nog gaande is, is inzet van communicatie (met tekst, beeld en video) van belang. Communicatie wordt ingezet voor het informeren, het bieden van een handelingsperspectief, motiveren en het vergroten van de online aanwezigheid nu deze fysiek niet mogelijk was.
De extra communicatie-inspanningen ten gevolge van de Coronacrisis worden begroot op totaal € 60.000. Dit betreft voor een groot deel inhuur van extra personele inzet.  
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Budget kinderburgemeester, voordeel € 16.000
Gezien de onzekerheid rondom corona en de bijbehorende maatregelen wordt in 2021 geen uitvoering aan de Kindergemeenteraad meer gegeven. Daarom stellen wij voor het bedrag van € 16.000 dat voor 2021 beschikbaar is gesteld, incidenteel af te ramen via deze 1 e bestuursrapportage.
Vanaf 2022 is structureel € 9.000 beschikbaar voor de uitvoering.

Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35